• Regulamin

Dół formularza

 

REGOLAMIN SKLEPU

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielne przez Klienta, podczas procesu Rejestracji.
 2. KLIENT- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolności do czynności prawnych, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 3. KODEKS CYWILNY- ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16,poz.93 ze zm.).
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.
 5. KONTO (KONTO KLIENTA)- podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
 6. PRODUKT- rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN- niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
 8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 9. SKLEP INTERNETOWY(SKLEP)-sklep internetowy dostępny pod adresem  sklep-gromaltorby.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 10. SKLEP STACJONARNY –sklep prowadzony przez Sprzedawcę znajdujący się przy ul. Grudziądzkiej 71  w Iławie, w którym Klient Sklepu internetowego może osobiście odebrać Produkt i uiścić zapłatę oraz zwrócić lub reklamować produkt.
 11. SPRZEDAWCA- PPHU GROMAL Roman Brzozowski Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej. Siedziba firmy i adres do korespondencji: ul. Grudziądzka 71 14-200 Iława. NIP: 744-100-38-82, REGON:510343320, adres poczty elektronicznej: gromaltorby@gmail.coml, numer telefonu stacjonarnego (+48) 516 768 962
 12. STRONA –Sprzedawca, Usługodawca lub Klient.
 13. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA)-umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA- usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. USŁUGODAWCA- PPHU GROMAL Roman Brzozowski

 

 1. Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 2. Siedziba firmy i adres do korespondencji (w tym składania reklamacji): ul. Grudziądzka 71 14-200 Iława
 3. NIP: 744-100-38-82, REGON: 510343320,
 4. Adres poczty elektronicznej : gromaltorby@gmail.com
 5. Numer telefonu (+48) 516 768 962
 1. ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. INFORMACJE O FIRMIE
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.
 3. Sklep internetowy prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży toreb rowerowych za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę pl
 4. Sklep prowadzony jest przez firmę PPHU GROMAL Roman Brzozowski zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej
 5. Siedziba firmy i adres do korespondencji (w tym składania reklamacji): ul. Grudziądzka 71 14-200 Iława
 6. NIP: 744-100- 38- 82, REGON:510343320.
 7. PPHU GROMAL Roman Brzozowski prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie całej Polski.
 8. Adres poczty elektronicznej: gromaltorby@gmail.com
 9. Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.zarówno drogą elektroniczną, jak i telefonicznie.
 10. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, wskazanym w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 11. Korzystanie z serwisu sklep-pl oznacza obowiązek Klienta do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a warunkiem korzystania z serwisu i Sklepu internetowego jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 12. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 13. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 14. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

  1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
  2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie   internetowym.
 15. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep internetowy:
  1. Urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej.

 

 

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: np. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, w przypadku firm należy podać nazwę i NIP.
  3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
  2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
  4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
  6. W przypadku problemów z rejestracją w sklepie internetowym prosimy o kontakt z obsługą sklepu pod nr tel. (+48) 516 768 962 lub mail: gromal@gmail.coml
  7. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 7. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego akceptacja.
 8. Sposób składania zamówień: Klient może złożyć zamówienie wybierając jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez interaktywny formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej sklep-gromaltorby.pl
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres gromaltorby@gmail.com
  3. Telefonicznie nr tel. (+48) 516 768 962
 9. Klient dokonujący po raz pierwszy zakupów w Sklepie internetowym poprzez interaktywny formularz zamówienia ma możliwość dokonania Rejestracji na stronie sklep-gromaltorby.pl.
 10. Rejestracji dokonuje się poprzez kliknięcie w pole Zarejestruj się„ i wypełnienie formularza. „Rejestracja„ oraz potwierdzenie tego formularza poprzez kliknięcie w pole „Zarejestruj się”. W formularzu „ Rejestracja” Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane do złożenia Zamówienia: Imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, e-mail, pełny adres (ulicę numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), a także wybrać dowolne Hasło (minimum sześć znaków), którym będzie się posługiwał przy logowaniu do Sklepu. Klient nie będący osobą fizyczną zobowiązany jest podać również swoją nazwę i NIP.
 11. Po wypełnieniu formularza „Rejestracja „ Klient otrzyma na podany w formularzu adres internetowy: login i hasło, a także link, w który należy kliknąć, aby potwierdzić Rejestrację.
 12. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka - a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, w tym zwłaszcza:
  1. potwierdzić całkowitą kwotę do zapłaty - obejmującą cenę Towarów oraz, w przypadku wybrania płatnej opcji wysyłki, koszt dostawy;
  2. uzupełnić formularz Zamówienia o dane niezbędne celem zawarcia umowy sprzedaży Towarów (w przypadku Klientów, którzy nie zarejestrowali Konta) lub potwierdzić aktualność owych danych (w przypadku Klientów posiadających Konto). Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia;
  3. określić sposób dostawy i sposób płatności;
  4. zaakceptować aktualną treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności,
  5. w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Kupujący powinien zatwierdzić zakup i płatność.
 13. Dokonanie czynności, o których mowa w §4 ust. 3 powyżej, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez Sklep cenach.
 14. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, w tym:
  1. Informacje zawarte w samym Zamówieniu;
  2. Regulamin i Politykę Prywatności;
  3. Formy płatności;
  4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów na trwałym nośniku (pdf).
 15. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa powyżej, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod numer telefonu (+48) 516 768 962 lub kontakt za pomocą poczty e-mail - w celu skorygowania niezgodności.
 16. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 17. Do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany, Klient może zwrócić się do Sprzedawcy o modyfikację zakresu Zamówienia. W takim wypadku, jeżeli Sprzedawca zaakceptuje modyfikację, dochodzi do stosownej zmiany umowy sprzedaży Towarów.
 18. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu niedostępności Produktu w magazynie, z przyczyn od niego niezależnych (np. w razie złożenia równoległych zamówień na ten sam produkt), powiadomi o tym Klienta w ciągu 48 godzin od złożenia przez niego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie oraz w przypadku rezygnacji Klienta z Zamówienia zwróci mu niezwłocznie otrzymane pieniądze.
 19. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, a Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia.
 20. Klient, który wybrał przy składaniu Zamówienia opcję odbioru osobistego Produktu z jednoczesną opcją płatności gotówkowej w kasie Sklepu stacjonarnego, zobowiązany jest odebrać Produkt w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku nieodebrania Produktu w tym terminie Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy. Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy.
 21. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres: gromaltorby@gmail.com, Klient otrzyma drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 22. W przypadku składania Zamówienia telefonicznie Klient otrzyma od Sprzedawcy, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość z potwierdzeniem Zamówienia.
 23. Przez moment zawarcia Umowy kupna-sprzedaży w Zamówieniach dokonanych drogą elektroniczną (formularz zgłoszeniowy/wiadomość e-mail, potwierdzenie drogą elektroniczną), rozumieć należy czas udzielenia przez obsługę Sklepu informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, natomiast drogą telefoniczną - potwierdzenie poprzez Sprzedawcę Zamówienia poprzez wysłanie potwierdzenia Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 24. Sprzedawca może informować Kupującego o statusie Zamówienia w toku jego realizacji, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie – w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy.
 25. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej. Faktura ta zostanie udostępniona Kupującemu do pobrania za pośrednictwem odnośnika zawartego w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub wskazany w Koncie owego Kupującego po odbiorze Towaru.
 26. W przypadku cofnięcia przez Kupującego zgody, o której mowa w ust. 2, a także w innych uzasadnionych przypadkach (jak np.: wystąpienie trudności technicznych itd.) – Sprzedawca wystawi fakturę w formie papierowej i doręczy ją Kupującemu za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 27. CENY I FORMY PŁATNOŚCI
 28. Produkty, które są prezentowane na stronie Sklepu internetowego, a także ogłoszenia, reklamy i cenniki, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 29. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT
 30. Całościowa cena Produktu wraz z kosztem dostawy wskazana jest na formularzu zamówienia w polu „Do zapłaty” po wyborze sposobu płatności oraz sposobu dostawy Produktu, o którym mowa w punkcie 5.5. niniejszego Regulaminu.
 31. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmiany cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 32. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
  1. Za pobraniem - gotówką kurierowi dostarczającemu Produkt, lub w punkcie odbioru przesyłki;
  2. Przelewem bankowym- nr konta: BGŻ BNP PARIBAS 50 2030 0045 1110 0000 0240 4320;
  3. Gotówka - w Sklepie stacjonarnym tylko przy wybraniu przez Klienta opcji odbioru osobistego przy składaniu Zamówienia.
  4. DOSTAWA
 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia, w którym Sprzedawca potwierdził Zamówienie,  Sprzedawca zobowiązuje się wysłać towar w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem bankowym lub w razie płatności z góry dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 2 dni roboczych od wpłynięcia na konto SPRZEDAWCY całościowej ceny Produktu.
 2. Dostawa produktu jest realizowana na terenie całej RP za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD, Firmy Kurierskiej DHL, Poczty Polskiej oraz firmy INPOST (Paczkomaty). Zamówione produkty - są dostarczane na wskazany przez Klienta adres do wysyłki.
 3. Koszty dostawy są wskazane w trakcie składania przez Klienta zamówienia.
 4. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sklep ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić doręczycielowi i skontaktować się ze Sklepem, przesyłając stosowną dokumentację zgłoszenia.
 5. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem:gromaltorby@gmail.com przesyłając stosowną dokumentację i opis przyczyn odmowy przyjęcia przesyłki.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem listem poleconym na adres Sprzedawcy ul. Grudziądzka 71 14-200 Iława lub wiadomością e-mail adres:gromaltorby@gmail.com
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio niezwiązaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556(4) Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji klient może być zobowiązany do wykazania powyższej okoliczności dokumentem (np. wypis z CEDG).
 3. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy.
 4. W razie odstąpienia Konsumenta od Umowy – Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub inny wskazany przez Konsumenta sposób, po otrzymaniu Produktu i sprawdzeniu jego stanu.
 5. W przypadku zwrotu Produktu w ramach odstąpienia od umowy -  Produkt należy bezpiecznie zapakować w opakowanie wraz wszelkimi dodatkami i Fakturą VAT bądź paragonem, które Klient otrzymał przy dostawie i przesłać na adres: PPHU GROMAL Roman Brzozowski ul. Grudziądzka 71 14-200 Iława. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy – przekroczenie granic prawidłowego zapoznania się z towarem.
 6. Sklep internetowy zwróci w przypadku wskazanym w pkt. 7.4 Regulaminu zwrot kwoty równej cenie sprzedaży Produktu oraz kwotę równą najtańszemu oferowanemu przez SPRZEDAWCĘ kosztowi dostarczenia rzeczy. Zwrot nastąpi w terminie do czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. KLIENTA obciąża koszt odesłania Produktu. Przesyłki od KLIENTÓW „ZA POBRANIEM” nie będą przyjmowane.

9.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I GWARANCJA

 1. SPRZEDAWCA MA OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA TOWARU WOLNEGO OD WAD. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym objęte są możliwością reklamacji. Wybór sposobu reklamacji jest zależny od Klienta w ramach dopuszczonych przepisami prawa lub uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, jeśli taka została udzielona na reklamowany Produkt.
 3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Sklepu internetowego. Składający reklamację zobowiązany jest wykazać niezgodność Produktu z umową. Zaleca się zrobienie zdjęć reklamowanego Produktu
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. W przypadku konieczności odesłania reklamowanego Produktu należy bezpiecznie go zapakować wraz ze wszelkimi dodatkami otrzymanymi przy dostawie i odesłać na własny koszt na adres Sklepu internetowego najlepiej wraz z Fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzymuje przesyłkę z Produktem wolnym od wad na koszt Sklepu internetowego. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu lub jego naprawy, Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany Produkt i zwrot celowych kosztów odesłania towaru poniesionych przez Klienta. Zwroty pieniężne dokonywane są w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta podpisanej Faktury korygującej lub, gdy Klient nie żądał Faktury VAT w ciągu 7 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.
 7. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek pobraniowych od Klientów.
 8. W przypadku dokonania zwrotu Produktu pieniądze przesyłane będą na konto bankowe wskazane przez Klienta, lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 9. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz przepisami Kodeksu cywilnego.
 10. Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem, Sklep internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Produkt. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki. Z tego względu sugerujemy ubezpieczenie przesyłki przez Klienta.
 11. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne
  umieszczonych w Sklepie internetowym Produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością. Informujemy jednak, że sporadycznie, z powodu zmiany przez producenta danych technicznych lub elementu wizualnego produktu (zmiana koloru elementu produktu bądź umiejscowienie znaku graficznego w innym miejscu na produkcie), Klient może otrzymać Produkt nieznaczne różniący się od zamówionego, jednak tej samej klasy cenowej i jakościowej. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni zgodnie z unormowaniami wskazanymi w Rozdziale 7 Regulaminu (PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY). Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za w/w zdarzenia.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający: PPHU GROMAL Roman Brzozowski zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej Siedziba firmy i adres do korespondencji: ul. Grudziądzka 71 14-200 Iława. NIP: 744 100 38 82 REGON:5103 adres poczty: gromaltorby@gmail.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach PPHU GROMAL Roman Brzozowski, w szczególności przyjmowania zawierania i realizacji Umów Sprzedaży (obsługi Zamówień Klientów komunikacji z Klientami i rozpatrywania Reklamacji), a także świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu pkt. 1. 14. Regulaminu i usługi newsletter oraz archiwizacji Umów Sprzedaży i Zamówień.
 3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie Rejestracji konta na stronie internetowej oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep-gromaltorby.pl. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w sklepie internetowym.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Zamówień lub prowadzenia konta Klienta w sklep-gromaltorby.pl, także do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać Kupującemu wobec Sprzedającego tj. przedawnienie roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, okres przewidziany w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz w przepisach prawa na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru.
 5. Sprzedający zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każdy Klient, którego dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klientowi, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 6. Klient może dokonać także zmiany danych osobowych poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu internetowego i ich zmianę.
 7. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem gromaltorby@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI ELEKTRONICZNEJ
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na Adres Sklepu internetowego lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.
 3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) i innych obowiązujących aktów prawnych. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. .Klient, który nie akceptuje planowanych zmian Regulaminu, może usunąć swoje konto.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny:
  1. Dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia.
  2. Zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.
  3. Wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet.
  4. Siły wyższej.
  5. Zmian organizacyjnych Sprzedawcy związanych ze zmianą jego danych.
  6. Zmiany podmiotu świadczącego inną usługę.
 1. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: pl/pl/i/Regulamin-sklepu/. Regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez
  1. udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.8.
  2. oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży
  3. także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
 1. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.